فرم ارزشیابی ترکیه

توجه داشته باشید که اطلاعات این فرم برای ما محرمانه تلقی شده و فقط جهت ارزیابی شرایط و شیوه های مهاجرتی شما مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اختیار شرکت، سازمان یا فرد دیگری قرار نخواهد گرفت.

فهرست